Индукција на лагери за греење PDF

Развојот на можностите на машините зависи од производството на лежишта што можат да работат со голема ротирачка брзина. Модерен тип на лежишта што се користи во механичката индустрија е индукција на лого за греење. Ова лежиште има неколку предности. Лежишта за индукција на греење не треба супстанција за подмачкување. Нема механички контакт помеѓу работните делови на лежиштето. Работи тивко со мало триење. Theивотниот век на ова лежиште е многу подолг од оној на конвенционалниот.
Аналитичките методи за анализа на термоелектричните проблеми во индукциските лагери не се погодни.
За презентираниот модел, ние го користиме методот на конечни елементи за да извршиме пресметки. Загревањето на лежиштата за влечење треба внимателно да се испита, кога јазот помеѓу работните делови е мал, бидејќи зголемувањето на температурата може да предизвика зафаќање на лежиштето ……

индукциски лагери за греење