Индуктивно загревање на алуминиумски заготовки

Индуктивно загревање на алуминиумски заготовки со помош на суперспроводливи калеми

Индуктивно загревање на алуминиум aри бакарни заготовки Индукциското греење нашироко се применува за греење
од метали бидејќи е чист, брз и во повеќето случаи многу енергетски ефикасен метод. Наизменична струја се пренесува низ бакарните намотки на серпентина за да се генерира временски променливо магнетно поле. Полето предизвикува струи и со тоа загуби на отпор во работното парче што треба да се загрее (види слика 1)

Индуктивно загревање на алуминиумски заготовки