ИНДУКЦИСКО ГРЕЕЊЕ ЗА ПОВРШИНСКО ГАСЕЊЕ

Кинетиката на индукциското загревање за површинско гаснење на челик зависи од фактори: 1) кои предизвикуваат промени во електричните и магнетните параметри на челиците како резултат на зголемената температура (овие промени доведуваат до промени во количината на апсорбирана топлина со даден интензитет на електричното поле при дадена индукциона струја) и, 2) на фактори кои се одговорни за промената на интензитетот на електромагнетното поле за време на загревањето (т.е. промена на струјата во индукторот).

Индукциското греење при термичка обработка на автомобилските делови за прв пат беше употребено во нашата фабрика. Во 1937-1938 година, во нашата фабрика беше развиено површинско гаснење на вратот на коленестото вратило на моторот ЗИС-5 во соработка со персоналот на лабораторијата VP Vologdin. Опремата е инсталирана како дел од континуираната производна линија, во која деловите биле подложени на механичка обработка на полуавтоматски високофреквентни апарати. Повеќе од 61% од алтернативните делови на моторите на автомобилите ~ae ZIL-164A и ZIL-157K се површински стврднати со индукциско загревање.

Кинетика на индукционо греење за гаснење на површината на челик