индукциски процес на греење со технологија на инертен гас и вакуум

индукциски процес на греење со технологија на инертен гас и вакуум

Специјални материјали или области за апликација бараат посебна обработка.

Флуксот што се користи за време на конвенционалниот процес на индукционо лемење често е причина за корозија и изгореници на работното парче. Вклучувањата на флукс исто така може да доведат до оштетување на својствата на компонентата. Понатаму, поради постојниот кислород во атмосферата, се јавува промена на бојата на работното парче.

Овие проблеми можат да се избегнат при лемење под инертен гас или вакуум. Методот на инертен гас може многу добро да се комбинира со индуктивно загревање бидејќи нема отворен пламен за време на индукционо лемење под заштитен гас и условите поврзани со протокот можат подобро да се контролираат.