Дизајн на индукција на намотки и основни PDF

Дизајн на индукција на намотки и основни PDF

Во извесна смисла, дизајн на калеми за индукција греење е изграден врз голема продавница на емпириски податоци чиј развој извира од неколку едноставни геометри на индуктивности како што е електромагнетната калем. Поради ова, дизајнот на серпентина генерално се заснова на искуство. Оваа серија написи ги разгледува основните електрични размислувања во дизајнот на индуктори и опишува некои од најчестите калеми што се користат

 

Дизајн_ и_Основно_Дажење_Копили за греење.pdf

 

=